Köszöntő

Kedves látogató!

Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján. Honlapunkkal szeretnénk bemutatni intézményünket, az itt folyó oktató-nevelő munkát, tanulóink és pedagógusaink által elért eredményeinket. Hasznos tájékoztatásokkal szolgálunk a tanévvel kapcsolatos időszerű és fontos dolgokról.

Az iskolánk Ózd város legrégebbi településrészén, Sajóvárkonyon helyezkedik el a keleti városrészben.

Jelenleg 3 500 körüli az itt élő lakosság száma. Sajóvárkony 1940 óta Ózd városrésze. A településrész központjában helyezkedik el az általános iskola, az orvosi rendelő és a római katolikus templom. Az iskolához tartozik egy könyvtár is, ami 4-5000 könyvvel rendelkezik. Az iskola főépülete 1874-ben épült, az akkor még önálló településen. Található még a településrészen egy hősi emlékmű is, amit az első és a második világháború áldozatainak emlékére emeltek.

    

FELADATAINK, CÉLJAINK

A Sajóvárkonyi Általános Iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik elsőtől nyolcadik évfolyamig. Tanulóink jelenleg 18 tanulócsoportban tanulnak és az egész napos oktatást igénylő tanulók részére napközi otthonos ellátást is nyújtunk. Feladatunknak tekintjük, hogy eljuttassuk tanulóinkat a 8. tanév végéig arra a szintre, hogy képességeiknek, adottságaiknak megfelelő iskolatípusban folytathassák tanulmányaikat. Az alsó tagozaton különösen nagy gondot fordítunk azalapkészségek tudatos fejlesztésére. Nyugodt ütemű olvasás-, írástanítással alapozzuk, majd fejlesztjük a tanulók biztos olvasástechnikáját, szövegértő és elemző, lényegkiemelő képességét. A megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazására nagy hangsúlyt fordítunk.

Célunk a nevelő-oktató munka magas színvonalú ellátása, diákjaink egyéni képességeinek kibontakoztatása. Szeretnénk olyan intézményként működni, amelyben tanulóink jól érzik magukat. A nevelési programban meghatározott alapelveket, a kitűzött célokat és feladatokat a helyi tanterv megvalósításával és tanórán kívüli tevékenységekkel kívánjuk elérni. A rászoruló tanulóknak gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok foglalkozásokat tartanak. A tanítási órák után van lehetőség sportolásra. Több éve működik az asztalitenisz és a környezetvédő szakkör. A tanév alatt igyekszünk különböző programokkal színesíteni életüket. pl.: sportnap, halloween party, mikulás disco, farsangi bál, stb. Nevelőmunkánkkal el kívánjuk érni, hogy gyermekeink tudjanak egymással, a felnőttekkel, a családban, az iskolában és egyéb közösségi színtereken kulturáltan kommunikálni, viselkedni.

Tanítványainkkal való közös munkánkban a következetesség, a kölcsönös bizalom és tisztelet érvényesítésére törekszünk. Reális követelményeket támasztunk velük szemben, amely figyelembe veszi az egyéni képességek különbözőségét, megadjuk és elvárjuk kapcsolatainkban a kölcsönös megértést, az odafigyelést és a tiszteletet.

Bízunk abban, hogy pedagógiai munkánkat a tanítványaink, a szülők és a fenntartónk elvárásainak megfelelően végezzük.

EFOP-3.3.5-17-2017-00032

“Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása napközis és bentlakásos táborokba” című pályázatban való részvételünk:

A balatoni táborA képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, cipők és belső tér
Balatoni nyár
Hajókirándulás